Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten

De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen.

I praktiken betyder detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Kommunen får enligt 3 kap. 13 a § 2 avfallsförordningen meddela föreskrifter om undantag från kraven på val av behandlingsmetod i 3 kap. 1 c § första stycket.

Naturvårdsverkets bedömning är att kommunen i sina avfallsföreskrifter kan tillåta eldning av trädgårds- eller parkavfall under vissa förutsättningar.

Om kommunen bedömer att fördelarna överväger nackdelarna så att kraven i 3 kap. 16 § avfallsförordningen är uppfyllda kan alltså avsteg göras. I dessa undantagsfall kan man elda men det måste således vara tillåtet i aktuell kommun.

Beslut som hänförs till avfallsdirektivet hanteras därmed inte av räddningstjänsten!

Brandrisken ska dock alltid tas i beaktande, därför råder eventuellt eldningsförbud oavsett vad som avsetts eldas och eventuella dispensmedgivanden till trots.

Nedan finns länkar till medlemskommunerna som ingår i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund:

www.norberg.se

www.fagersta.se

www.avesta.se

www.hedemora.se

För att läsa mer om Avfallsdirektivet, besök Naturvårdsverkets hemsida:

Frågor och svar om bioavfall (naturvardsverket.se)