Eldning utomhus – Eldningsförbud

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda. Här nedan kan du se vad som gäller i din kommun.

Rådande eldningsförbud per kommun inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
KOMMUNTYP AV FÖRBUD
AvestaInget eldningsförbud råder.
HedemoraInget eldningsförbud råder.
NorbergInget eldningsförbud råder.
FagerstaInget eldningsförbud råder.
Tänk efter före!

Du som eldar har ALLTID ansvaret för eldningen och att elden inte sprids okontrollerat. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden, var beredd med tillräcklig släckutrustning för att kunna släcka elden snabbt om förhållandena ändras. Placera elden utifrån hur omgivningen ser ut.  Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Appen BRANDRISK UTE

BRANDRISK UTE är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Du hittar den där appar finns.

Läs mer om appen på MSB’s sida Din säkerhet

Goda råd inför eldning utomhus

Ska jag anmäla en eldning eller brasa?

Du behöver inte anmäla till brandkåren att du ska elda i mindre omfattning. Läs igenom råden nedan och tänk på att all eldning sker på eget ansvar.

Om du ska elda i större omfattning t.ex. halm, större gräsytor, skogshyggen eller vid risk för stark rökutveckling kan det vara bra att informera räddningstjänsten i god tid. Anmälan görs på telefon 0226-64 58 00. Observera att anmälan inte fråntar dig ansvaret för eldningen!

I samband med valborgsmässoeldar måste du ALLTID anmäla eldningen då den oftast görs efter att det har blivit mörkt. Läs mer på vår sida om Valborgsmässoeldar. Om det också är en större sammankomst i samband med valborg så blir det en offentlig tillställning vilket kräver tillstånd från Polisen. Se Polisens hemsida för mer information om detta.

Var får jag lov att elda?

Om man ska elda utomhus krävs det att man förbereder sig så att det kan ske på ett säkert sätt. Man måste planera och studera omgivningen så att det kan ske på en säker plats så elden inte sprids eller antänder omgivningen. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar och eldning sker alltid på egen risk. Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten, men lägereldar i mindre omfattning och valborgsmässoeldar är dock undantagna.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Före eldning

 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.
 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
 • Elda ej i stark blåst

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också “området under röken” bevakas.
 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.
 • All eldning sker på eget ansvar
Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Under vissa väderförhållanden utfärdar kommunen eldningsförbud. Kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandfara i din kommun.

Kan man söka dispens från eldningsförbudet?

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet men kommer att vara restriktiva med att lämna sådana. Om du vill söka dispens ska följande frågor besvaras och skickas in till sdr@avesta.se

 1. Förnamn, efternamn, personnummer, postadress, telefonnummer till den sökande.
 2. Plats och tid för den tänkta eldningen.
 3. Orsak till den tänkta eldningen och motivering till varför den måste genomföras trots den rådande brandrisken.
 4. Karta över platsen och närområdet för den tänkta eldningen.
 5. Beskrivning av närområdet, framförallt bebyggelse, vegetation, nivåskillnader och annat av vikt.
 6. Kriterier för avbrytande av eldningen.
 7. Beskrivning av släckberedskap på eldplatsen omfattande:
  – Personal på plats
  – Beskrivning av bevakning och efterbevakning
  – Släckutrustning t ex. slangar, hinkar, pumpar m.m.
  – Släckvattenförsörjning på plats
  – Din och andra medverkandes kompetens på området
  – Rutiner för larmning och invisning i händelse av brandspridning
  – Framkörningsvägar för räddningstjänsten
 8. Övrig information av vikt i dispensansökan
AKTIVITETTILLÅTET VID NORMALFÖRBUD*TILLÅTET VID SKÄRPT FÖRBUD*
Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?Ja**Nej
Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?Ja**Nej
Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?Ja**Nej
Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?Ja**Nej
Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?JaNej
Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?JaNej
Grillning/matlagning på låga på fäbodvallen?NejNej
Grillning/matlagning på låga vid skogsfastighet och/eller i skogen?NejNej
Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?JaNej
Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta eller liknande?NejNej
Grillning/matlagning på låga på fjället? NejNej
Grillning/matlagning på låga på kommunens fasta grillplatser som är avgränsad med obrännbart material (t.ex. betongkonstruktion eller stensättning) SAMT en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen så att gnista ej kan orsaka brand?Ja – gasol-/spritkök
Nej – fast bränsle (kol m.m)
Nej
Grillning/matlagning på låga på kommunens fasta grillplatser som är avgränsad med obrännbart material (t.ex. betongkonstruktion eller stensättning) MEN som saknar en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen t.ex. i skogen eller närhet till terrängen där gnista kan orsaka brand?NejNej
Grillning/matlagning på låga i ett tält?NejNej
Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?NejNej
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?NejNej
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?NejNej
Använda elgrill?JaJa
Tända en cigarett?Ja, men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen.Ja, men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen.
Använda levande ljus inomhus?JaJa
Använda levande ljus utomhus?NejNej
Elda i vedspis/kamin?Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Elda i min badtunna?Ja**Nej
Får jag elda i min bastu?Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Använda fyrverkerier?NejNej
Utföra svetsning hemma?NejNej
Utföra heta arbeten yrkesmässigt t.ex. svetsning på hårdgjorda ytor?Ja, men aktuella krav måste följas.Ja, men aktuella krav måste följas.
Använda metallkap eller metallslip?Ja, men var aktsam om omgivningen och var gnistor hamnar.Ja, men var aktsam om omgivningen och var gnistor hamnar.
Tända eller kola kolmila?NejNej

*Kommunen och Länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebygga brand.

**Grillning/matlagning eller eldning i badtunna i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om Brandrisk och eldningsförbud eller på MSB’s sida Din säkerhet


Information in English

Always be careful when you build open fires and grill in nature.

In the spring and summer it is sometimes forbidden to light fires or grill in the
forest and on open land.

The aim is to prevent forest fires.
Always find out if you are allowed to light open fires and grill before you light a fire.