Vanliga frågor

Här nedan hittar du svar på frågor som vi ofta får. Har du någon fråga som inte är med på listan så hör gärna av dig och fråga.

Läs mer på vår sida om Grilla säkert eller sidan Eldning utomhus

Ett sätt att bli brandman är att gå SMO-utbildningen via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). För att bli anställd på hos oss krävs att du klarar de fysiska kraven. Meriterande är om du har jobbat eller vikarierat som brandman eller varit deltidsbrandman.

Som brandman RiB, även kallat deltidsbrandman, har du beredskap en vecka var tredje eller fjärde vecka och då ska du kunna ta dig till din brandstation under alla dygnets timmar inom en viss tid. På vår sida Lediga tjänster kan du läsa mer om hur du blir Brandman RIB och vilka utbildningar du får av oss.

Du kan lyssna på din lokala P4 radiostation eller titta på SVT1, SVT2 eller TV4 för mer information. Du kan även ringa 113 13, ett telefonnummer som allmänheten kan ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

Räddningstjänsten finansieras via skattemedel. Åtgärder som är utöver räddningstjänst kan debiteras, i många fall via försäkringsbolag.

I 16 kap 15 § i brottsbalken står det:

“Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader.” Lag (2003:780)

Till 90 procent är räddningstjänsten på plats inom 10 minuter inom tätbebyggt område från det att vi blir larmade. Utanför tätort kan det ta något längre tid, men oftast mindre än 20 minuter.

Generellt finns det fem sorters bilar:

Räddningsenhet för brandsläckning och trafikolyckor.
Vattenenhet när det krävs extra vatten.
Höjdenhet då utrymning sker via räddningstjänsten.
Terrängfordon vid ex skogsbränder
Befälsbil en personbil med blåljus samt olika sorters specialfordon.

Brandkåren är en äldre benämning på räddningstjänsten. Anledningen till att de flesta kommuner har valt att byta namn är att uppdraget har breddats från att bara släcka bränder till att även hantera trafikolyckor, naturfenomen m.m.

MSB (Myndigheten för samhällssydd och beredskap) är en nationellt övergripande expertmyndighet som stödjer och driver projekt tillsammans med Sveriges räddningstjänster. MSB har även hand om utbildning till brandman och befäl.

Den som upptäcker eller får kännedom om en brand eller olycka som innebär fara för någons liv eller risk för någons hälsa eller för miljön ska, om det är möjligt, varna dem som är i fara och tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om fara för en brand eller en olycka.

Utryckningsfordon får bryta hastighetsbestämmelserna men aldrig köra så snabbt att trafikfara uppstår.

Oftast räcker det att hålla till höger och sakta ner något för att underlätta omkörningen för utryckningsfordon. Kom ihåg att alltid visa hänsyn i trafiken.

Det är inte tillåtet att köra om utryckningsfordon med påslaget ljud- eller ljussignal.