Systematiskt brandskyddsarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. I hemmet kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i.

Det systematiska brandskyddsarbetet utökas sedan successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads olika risker. I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen och i och med det upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Läs mer om förändringarna i LSO och om systematiskt brandskyddsarbete på MSB’s webbplats (extern länk)