Systematiskt brandskyddsarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. I hemmet kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i.

Det systematiska brandskyddsarbetet utökas sedan successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads olika risker. I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska det upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete HÄR
(länk till Myndighet för samhällsskydd och beredskap)

Blanketter för den skriftliga redogörelsen:

DEL 1 Byggnad/anläggning
DEL 2 Verksamhet