Farliga verksamheter

SEVESO-företag inom vårt räddningstjänstförbund

SEVESO-lagen syftar till att skapa trygg och säker hantering av företag som hanterar stora mängder kemikalier. Nedanstående företag ligger inom SDR’s område och klassas som SEVESO-företag. Som den del i SEVESO-lagen åligger det både företagen och kommunen att ge information som kan vara till nytta för den enskilde medborgaren.

Här kan du läsa mer om respektive företag och hur räddningstjänsten är förberedd för att hantera olyckor på dessa företag.

Räddningstjänsten har reviderat/upprättat planer för räddningsinsats för de företag/anläggningar inom förbundsområdet som är klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån.
Dessa företag hanterar stora mängder kemikalier som vid en olycka kan påverka samhället negativt.
Dessa planer finns utställda på brandstationen i Avesta under tiden 2024-04-29 till
2024-05-20 för att allmänheten ska beredas möjlighet att lämna synpunkter innan planerna fastslås.

De aktuella företagen är:

Outokumpu Avesta.
Linde Gas AB Avesta.
Boliden Mineral Ab Garpenberg.
Fagersta Stainless AB Fagersta.
Seco Tools Fagersta.