Eldning utomhus – Eldningsförbud

Goda råd inför eldning utomhus

Kontrollera alltid brandriskprognosen innan du eldar utomhus.

Det gör du genom att ringa 023-48 88 62 för aktuell prognos (uppdateras dagligen ca kl. 08:15 mellan 1 april – 15 september)

Denna prognos gäller för förbundets samtliga kommuner (Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta).

Graderingen av brandrisk är:
1. Mycket liten brandrisk
2. Liten brandrisk
3. Normal brandrisk
4. Stor brandrisk
5. Mycket stor brandrisk
5E. Extremt stor brandrisk

Prognos 4-5E medför alltid eldningsförbud!

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om Brandrisk och eldningsförbud eller i MSB’s broschyr om Eldning och allemansrätt

Ska jag anmäla en eldning eller brasa?

Du behöver inte anmäla till brandkåren att du ska elda i mindre omfattning. Läs igenom råden nedan och tänk på att all eldning sker på eget ansvar.

Om du ska elda i större omfattning t.ex. halm, större gräsytor, skogshyggen eller vid risk för stark rökutveckling kan det vara bra att informera räddningstjänsten i god tid. Anmälan görs på telefon 0226-64 58 00. Observera att anmälan inte fråntar dig ansvaret för eldningen!

I samband med valborgsmässoeldar måste du ALLTID anmäla eldningen då den oftast görs efter att det har blivit mörkt. Läs mer på vår sida om Valborgsmässoeldar. Om det också är en större sammankomst i samband med valborg så blir det en offentlig tillställning vilket kräver tillstånd från Polisen. Se Polisens hemsida för mer information om detta.

Var får jag lov att elda?

Om man ska elda utomhus krävs det att man förbereder sig så att det kan ske på ett säkert sätt. Man måste planera och studera omgivningen så att det kan ske på en säker plats så elden inte sprids eller antänder omgivningen. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar och eldning sker alltid på egen risk. Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten, men lägereldar i mindre omfattning och valborgsmässoeldar är dock undantagna.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Före eldning

 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.
 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
 • Elda ej i stark blåst

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.
 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.
 • All eldning sker på eget ansvar
Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Under vissa väderförhållanden utfärdar kommunen eldningsförbud. Kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandfara i din kommun genom att ringa vår telefonsvarare 023-48 88 62 för besked.

Kan man söka dispens från eldningsförbudet?

Inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund råder eldningsförbud vid brandriskprognos 4, 5 och 5E. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet men kommer att vara restriktiva med att lämna sådana. Om du vill söka dispens ska följande frågor besvaras och skickas in till sdr@avesta.se

 1. Förnamn, efternamn, personnummer, postadress, telefonnummer till den sökande.
 2. Plats och tid för den tänkta eldningen.
 3. Orsak till den tänkta eldningen och motivering till varför den måste genomföras trots den rådande brandrisken.
 4. Karta över platsen och närområdet för den tänkta eldningen.
 5. Beskrivning av närområdet, framförallt bebyggelse, vegetation, nivåskillnader och annat av vikt.
 6. Kriterier för avbrytande av eldningen.
 7. Beskrivning av släckberedskap på eldplatsen omfattande:
  – Personal på plats
  – Beskrivning av bevakning och efterbevakning
  – Släckutrustning t ex. slangar, hinkar, pumpar m.m.
  – Släckvattenförsörjning på plats
  – Din och andra medverkandes kompetens på området
  – Rutiner för larmning och invisning i händelse av brandspridning
  – Framkörningsvägar för räddningstjänsten
 8. Övrig information av vikt i dispensansökan